ลำดับที่
หัวข้อความรู้
Download
1
การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2
มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามด้านการอาชีวศึกษา
3
การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาและกำหนดสมรรถนะประจำหน่วยการเรียน
4
การปฏิบัติกำหนดสมรรถนะหน่วยการเรียนตามสาขา
5
การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยเว็บบล็อก
6
การนำเสนองานวิจัยและพิจารณาตัดสินผลงานวิจัยของบุคลากรในสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร
7
อบรมเชิงปฏิบัติการ SPSS
8
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Google Application
9
สัมนาเชิงปฏิบัติการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
10
โครงการคาราวานความดีอาชีวศึกษาพัฒนาสังคม
11
การเขียนแผนการสอนมุ่งเน้นสมถรรถนะ
12
อบรมผลิตสื่อการเรียนการสอน CAI
13
Share Service นักบัญชีกับ IT และคุณสมบัติของนักบัญชีสมัยใหม่
14
การสร้างแผนกลยุทธ์ (วัดผลแบบสมดุล)
15
อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิชาการบัญชี
16
การประชุมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย “พรบ. การศึกษาเอกชน ... สำเร็จแล้ว !  นโยบายรัฐช่วยอย่างไร”
17
การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย  เรื่อง  กลยุทธ์การขับเคลื่อนนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านการศึกษา