หลักสูตรการเรียนการสอน
 
 
          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546 ) ของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรมเปิดสอน 3 สาขางานดังนี้
          -  สาขาวิชาการบัญชี    
          -  สาขาวิชาการตลาด
          -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
      
          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  คณะวิชาบริหารธุรกิจ
เปิดสอน 3 สาขาวิชาดังนี้
 
          -  สาขาการบัญชี
          -  สาขาธุรกิจการค้าสมัยใหม่
          -  สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 
   >> หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จบ ม.6  
 
          -  สาขาธุรกิจการค้าสมัยใหม่
          -  สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล