ภาควิชาภาษาไทย
     
 
อ.ไพเราะ วังแก้ว
 
หัวหน้าสายวิชาภาษาไทย