อัตลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรีย่าน

อัตลักษณ์ของวิทยาลัย

             
      สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  
 
รู้จัก วทว.
ประวัติวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย
พุทธสุภาษิต และปรัชญา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์
สัญลักษณ์วิทยาลัย
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
มาร์ช วทว.
อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์
พันธกิจ  ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
 
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางวิทยาลัย กำหนดอัตลักษณ์ ตามปรัชญา วิสัยทัศน์
 
พันธกิจ ซึ่งการกำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
 
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
 
 
อัตลักษณ์     
 

 "สมรรถนะวิชาชีพดี   มีจริยธรรม"

 
          
สมรรถนะวิชาชีพดี           หมายถึง      ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยบูรณาการความรู้ทักษะ
 
และเจตคติในการปฏิบัติงานอาชีพ  ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ                                                               
 
   มีจริยธรรม                      หมายถึง      มีความประพฤติดี  มีศีลธรรม
 
         
เอกลักษณ์ :      
"คุณธรรม  นำทักษะ  สู่สัมมาชีพ"
                

คุณธรรม          หมายถึง   ความดีที่พึงปฏิบัติ เป็นอุปนิสัยอันดีงาม  และอยู่ในจิตสำนึกของผู้เรียน

นำทักษะ         หมายถึง   ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในการประกอบกิจกรรมต่างๆ
สู่สัมมาชีพ        หมายถึง    การประกอบอาชีพที่สุจริต
 
คุณธรรมอัตลักษณ์
 
" สามัคคี  มีวินัย  มีจิตสาธารณะ "
 

สามัคคี     หมายถึง     ความพร้อมเพียงกัน  ความกลมเกลียว ความปรองดองกัน  ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ  เกิดการงานอย่างสร้างสรรค์ 

ปราศจากการทะเลาะวิวาท  ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน  เป็นการยอมรับความมีเหตุผล   ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิดความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ

 

มีวินัย     หมายถึง     การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ  ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเอง  และวินัยต่อสถานศึกษา  สถาบัน  องค์กร  สังคมและประเทศ

มีจิตสาธารณะ     หมายถึง การมีจิตใจเป็นผู้ให้  มีน้ำใจ  เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์  ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน

เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม