วิสัยทัศน์    
          มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านบริหารธุรกิจ  ให้มีความรู้ ทักษะ ควบคู่คุณธรรม ได้มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ
 
รู้จัก วทว.
ประวัติวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย
พุทธสุภาษิต และปรัชญา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์
สัญลักษณ์วิทยาลัย
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
มาร์ช วทว.
อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์
(Competency Standards)และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 
   
 พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
 
ของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม
 
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
 
มีความสามารถด้านการสอน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
3. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน สังคม
 
 4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้