พุทธภาษิตของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
   
 
 
รู้จัก วทว.
ประวัติวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย
พุทธสุภาษิต และปรัชญา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์
สัญลักษณ์วิทยาลัย
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
มาร์ช วทว.
อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์

นตฺถิ  ปัญฺญาสมา  อาภา
"แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"

 
 
 
 
 
 
 
 ปรัชญาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
 
     
       ความรู้ คู่คุณธรรม
  นำทักษะ สู่สัมมาชีพ